Statut

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Żorach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach, zwane dalej ,,Stowarzyszeniem’’, działa na podstawie przepisów Ustawy z 7 kwietnia 1989 roku ,,Prawo o stowarzyszeniach’’ /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami/, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ,,O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie’’ t.j. Dz.U.z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami oraz przepisów Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. O zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 28. poz. 146/, a także na podstawie niniejszego Statutu. Z tego tytułu Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 2

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Art. 3

Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, samorządną i samodzielnie kształtującą swój program działania.

Art. 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Art. 5

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wśród obywateli polskich czasowo przebywających poza granicami kraju.

Art. 6

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Miasto Żory, województwo śląskie.

Art. 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

Art. 8

Stowarzyszenie współdziała z instytucjami państwowymi, samorządowymi i podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi w realizacji swoich zadań.

Art. 9

Stowarzyszenie może posiadać swoją pieczęć, odznakę organizacyjną, własne logo oraz druk firmowy.

Art. 10

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaczenia organizacyjne lub inne wyróżnienia dla osób oraz instytucji, które w sposób szczególny wspomagają działalność Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i środki działania

Art. 11

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest organizowanie pomocy dzieciom z najuboższych rodzin, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, rodzinom wielodzietnym oraz polskim dzieciom zamieszkałym poza granicami naszego kraju.
Pomoc jest organizowana w formie :
1. Pomocy finansowej.
2. Pomocy materialnej.
3. Pomocy oświatowej.
4. Pomocy zdrowotnej.
5. Pomocy w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Inne formy pomocy.

Art. 11¹

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności. Statutowa działalność Stowarzyszenia obejmująca działalność pożytku publicznego jest prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

1. Formy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

58.19.Z    Pozostała działalność wydawnicza.
85.51.Z    Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
85.52.Z    Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
85.59.B    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60.Z    Działalność wspomagająca edukację.
88.91.Z    Opieka dzienna nad dziećmi.
88.99.Z    Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
90.04.Z    Działalność obiektów kulturalnych.
91.01.A    Działalność bibliotek.
91.01.B    Działalność archiwów.
91.02.Z    Działalność muzeów.
93.19.Z    Pozostała działalność związana ze sportem.
93.29.Z    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
94.99.Z    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Formy odpłatnej działalności pożytku publicznego:

58.19.Z    Pozostała działalność wydawnicza.
85.51.Z    Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
85.52.Z    Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
85.59.B    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60.Z    Działalność wspomagająca edukację.
88.91.Z    Opieka dzienna nad dziećmi.
88.99.Z    Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
90.04.Z    Działalność obiektów kulturalnych.
91.01.A    Działalność bibliotek.
91.01.B    Działalność archiwów.
91.02.Z    Działalność muzeów.
93.19.Z    Pozostała działalność związana ze sportem.
93.29.Z    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
94.99.Z    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Art.12

Stowarzyszenie działa następującymi środkami:
a) zbierając pomoc – Stowarzyszenie odwołuje się do ludzi dobrej woli oraz instytucji o wsparcie finansowe i materialne podjętych zadań,
b) organizuje imprezy kulturalne, z których dochód przeznaczony jest na cele statutowe.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków

Art.13

Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna i występuje w formie:
a) członka zwyczajnego,
b) członka wspierającego,
c) członka honorowego.

Art.14

Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgłoszą swoją wolę zostania członkiem zwyczajnym poprzez złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej Zarządowi Stowarzyszenia a następnie zostaną przyjęci w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 15

(skreślony)

Art. 16

(skreślony)

Art. 17

Członek zwyczajny ma prawo :
a) wybierać i być wybierany do Władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Ogólnym,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działania Stowarzyszenia i działających w nim członków,
d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

Art. 18

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia;
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3.Regularne płacenie składek.

Art. 19

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która
wspomaga materialnie lub finansowo albo w inny sposób przyczynia się do wspierania
Stowarzyszenia.

Art. 20

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Godność członka honorowego nadaje Zebranie Ogólne na wniosek Zarządu Stowarzyszenia
3. Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich.
Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia.

Art. 21

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1. Zgonu członka;
2. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia;
3. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu długotrwałego (ponad rok) braku działań na rzecz Stowarzyszenia;
4. Wykluczenia za działalność sprzeczną ze Statutem Stowarzyszenia.

Art. 22

Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia większością głosów.

Art. 23

Odwołanie od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających przysługuje w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały do Zebrania Ogólnego wszystkich członków Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania ich składu oraz ich kompetencje.

Art. 24

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Ogólne;
2. Zarząd Stowarzyszenia;
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata.
Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym, głosowanie jawne może być przeprowadzone na wniosek co najmniej połowy obecnych.

Art. 25

Zebranie Ogólne jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.

Zebranie Ogólne może być zwołane przez Zarząd jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Ogólnego winni być poinformowani wszyscy członkowie Stowarzyszenia i to co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
Na żądanie Komisji Rewizyjnej bądź na wniosek co najmniej 50% liczby członków, Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, nadzwyczajne Zebranie Ogólne. W przypadku zwłoki ze strony Zarządu, kompetencje jego w tym zakresie przejmuje Komisja Rewizyjna. Podejmuje ona niezwłocznie decyzję o terminie Zebrania Ogólnego i powiadomienia członków na 7 dni przed wyznaczonym dniem Zebrania.

Art. 26

Do kompetencji Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

1. Decydowanie o porządku i regulaminie obrad, wybór Władz Stowarzyszenia i sposobu głosowania;
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz uchwalanie programu działania na okres kadencji;
3. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
4. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia, dokonywanie w nim zmian oraz podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazania jego majątku;
5. Udzielanie absolutorium ustępującym Władzom Stowarzyszenia;
6. Odwoływanie członków wszystkich Władz Stowarzyszenia;
7. Ustalanie wysokości wpisowego, wysokości składek członkowskich oraz zasad zwalniania z nich;
8. Zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd darowizn i zapisów;
9. Rozpatrywanie wniosków i odwołań członków Stowarzyszenia.

Uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
W przypadku braku quorum na Zebraniu Ogólnym w ustalonym terminie, Zarząd zwołuje Zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne bez względu na liczbę uczestników.
Zebranie Ogólne odbywa się według potrzeb i uznania Zarządu,  jednak nie rzadziej niż raz w roku.
Zebranie Ogólne jest protokołowane, a protokół przechowywany jest w dokumentacji Stowarzyszenia.

Art. 27

Organem władzy Stowarzyszenia drugiego stopnia jest Zarząd, który stanowi najwyższą Władzę Stowarzyszenia pomiędzy Zebraniami Ogólnymi.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
Zarząd wybierany jest przez członków Stowarzyszenia na Zebraniu Ogólnym.

Ilość członków Zarządu jednak nie mniej niż 5 osób, ustala Zebranie Ogólne, które dokonuje wyboru w głosowaniu tajnym lub jawnym.
Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona członków funkcyjnych tj.:
1. Prezesa
2. Wiceprezesa
3. Sekretarza
4. Skarbnika
5. Członka Zarządu
Członkowie funkcyjni Zarządu kierują pracami Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia.
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Kierowanie całokształtem pracy Stowarzyszenia;
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
4. Uchwalanie planów działalności oraz preliminarzy budżetowych
5. Zwoływanie Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia i realizacja jego uchwał;
6. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
Podstawową pracą Zarządu są jego zebrania oraz realizacja zadań określonych przez Zebranie Ogólne.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Sekretarz na polecenie Prezesa według potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał (posiedzenia są protokołowane).
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów ale w obecności co najmniej połowy ilości członków Zarządu.
O terminie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia powinien być powiadomiony Członek Komisji Rewizyjnej.
Do uznania ważności zobowiązań majątkowych, pism i dokumentów Stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy: Prezesa, Sekretarza (a w razie konieczności Wiceprezesa) lub innych osób upoważnionych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu jego obowiązki przejmuje Wiceprezes.

Art. 28

Prawa i obowiązki Prezesa Zarządu Stowarzyszenia:
1. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
2. Kieruje pracami Zarządu oraz całego Stowarzyszenia;
3. Nadzoruje realizację podjętych decyzji i uchwał;
4. Akceptuje wszelkie ruchy środków finansowych na koncie Stowarzyszenia;
5. Informuje na spotkaniach Zarządu oraz na Zebraniu Ogólnym o realizacji celów Stowarzyszenia.

Art. 29

1. Wiceprezes Stowarzyszenia pomaga Prezesowi w pełnieniu funkcji kierowniczej w Zarządzie i zastępuje go w razie nieobecności.
2. Sekretarz prowadzi całość dokumentacji Stowarzyszenia i Zarządu; protokołuje zebrania na każdym szczeblu organizacyjnym; pomaga Prezesowi w jego pracy.
3. Skarbnik Zarządu :
a) współpracuje z bankiem, w którym Stowarzyszenie ma swój rachunek,.
b) prowadzi dokumentację finansową Stowarzyszenia oraz jego finanse,
c) rozlicza sprawy finansowe Stowarzyszenia na posiedzeniach Zarządu oraz na Zebraniu Ogólnym.
4. Członkowie Zarządu wykonują swe obowiązki według zadań przydzielonych przez Prezesa Zarządu.
5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia :
– nie mogą być osobami skazanymi wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
– nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami organu kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia t.j. Komisji Rewizyjnej
– mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
6. Członkowie Zarządu zobowiązani są do złożenia oświadczeń potwierdzających informacje zawarte w p. 5 Art. 29, zgodnych z nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka Zarządu lub innej przyczyny obniżenia stanu liczebnego Zarządu nie zachodzi konieczność przeprowadzania wyborów uzupełniających, chyba, że liczba członków będzie mniejsza od pięciu. W takiej sytuacji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie celem dokonania wyboru uzupełniającego.

Art. 30

1. Organem Władzy Stowarzyszenia trzeciego stopnia jest Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Kadencja Komisji trwa 4 lata..
3. Ilość członków Komisji Rewizyjnej -jednak nie mniej niż 2 osoby- ustala Zebranie Ogólne dokonujące wyboru w glosowaniu tajnym lub jawnym.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej
– nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
– nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
– mogą otrzymywać tyt. pełnionej funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej zobowiązani są do złożenia oświadczeń potwierdzających informacje zawarte w pkt 4 art. 30 zgodnych z nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
7. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka Komisji Rewizyjnej lub innej przyczyny obniżenia stanu liczebnego Komisji Rewizyjnej nie zachodzi konieczność przeprowadzania wyborów uzupełniających, chyba że liczba członków będzie mniejsza od dwóch. W takiej sytuacji Walne Zgromadzenie dokona wyboru uzupełniającego.

Art. 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Zarządu, a w szczególności działalności gospodarczej i finansowej co najmniej raz w roku;
2. Występowanie z wnioskiem do Zebrania Ogólnego o zajęcie stanowiska w przypadku nieprawidłowości w gospodarczej lub finansowej działalności Zarządu;
3. Występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi;
4. Przygotowanie sprawozdań dla Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia oraz przedstawianie organom Władzy wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Art. 31a

1. Członek organu zarządzającego, organu kontroli oraz likwidator organizacji pożytku publicznego – Stowarzyszenia, odpowiada wobec tej organizacji za szkodę
wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Stowarzyszenia chyba że nie ponosi winy.
2. Członek organu zarządzającego, organu kontroli oraz likwidator organizacji pożytku publicznego powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
3. Członek organu zarządzającego i organu kontroli organizacji pożytku publicznego, wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.
4. Jeśli szkodę o której mowa w pkt.1 wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

Art. 32

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Stowarzyszenie czerpie fundusze i środki materialne z:
a) środków i dotacji przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne, administrację państwową, samorządową, podmioty gospodarcze i organizacje,
b) darowizn,
c) składek członkowskich, chyba że Zebranie Ogólne zwolni z ich opłacania.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 33

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd, który ma prawo do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych i za nie odpowiada.

Art. 34

Stowarzyszenie ma prawo do organizowania zbiórek finansowych i materialnych dla realizacji swoich celów.

Art. 35

Stowarzyszenie ma prawo organizować imprezy o charakterze kulturalnym z zadaniem zdobywania środków finansowych na cele statutowe.

Art. 36

Stowarzyszenie może upoważnić osoby lub instytucje do organizowania zbiórek finansowych oraz materialnych na rzecz przyjętego celu działania.

Art. 37

Stowarzyszenie ma prawo przeznaczyć 1 procent posiadanych środków na reklamę swojej działalności dobroczynnej w celu:
1. Popularyzacji w społeczeństwie prowadzonej przez siebie działalności dla pobudzenia ofiarności społeczeństwa i pomnożenia potrzebnych środków finansowych i materialnych.

2. Prowadzenia wśród dzieci i młodzieży akcji informacyjnej o celach i działalności Stowarzyszenia, co ma na celu pobudzenie postaw obywatelskich, wrażliwości na potrzeby innych ludzi, a tym samym realizowanie moralnego przesłania koniecznych, humanitarnych przemian cywilizacyjnych.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Art. 38

Zarząd może informować osoby oraz instytucje przekazujące środki finansowe oraz materialne o jakości wykorzystania przekazanych darów.

Art. 39

Zarząd ma prawo do publikowania w środkach społecznego przekazu informacji o swojej działalności oraz do publikowania listy darczyńców, o ile osoby te lub instytucje nie zastrzegą sobie anonimowości.

Art. 40

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Ogólnego, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ilości członków uprawnionych do głosowania.
Proponowane zmiany Statutu są przygotowywane przez Zarząd, a przyjmowane przez Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia.
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Ogólne podejmuje także uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
Likwidację Stowarzyszenia prowadzi Zarząd, chyba że Zebranie Ogólne powoła Komisje Likwidacyjną, która stosownie do udzielonych jej wytycznych przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
W przypadku braku potrzebnej frekwencji Zarząd zwołuje Zebranie Ogólne w drugim terminie, które jest prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników.

Art. 41

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawne o stowarzyszeniach.